WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Uncategorised


Nie tylko historycy i naukowcy, ale coraz częściej młodzież, zwłaszcza studenci, zainteresowani są literaturą regionalną. Powstaje wiele prac magisterskich i licencjackich dotyczących historii, kultury i gospodarki naszego regionu.

W MGBP w Siewierzu ze zbiorów regionalnych (tzw. SEVERIANA) można korzystać na miejscu, w czytelni. Najstarsze i najcenniejsze dzieła udostępniane są w wyjątkowych sytuacjach, ze względu na ich wartość. Posiadane cymelia można np. obejrzeć na wystawie, która jest corocznie organizowana w MGBP z okazji Dni Ziemi Siewierskiej.

Dział SEVERIANA wyodrębniony jest w czytelni na oddzielnym regale i zawiera wszystkie publikacje tzn. książki z literatury pop.- nauk. Dotyczące naszego regionu a także powieści, w których autorzy wykorzystali tematykę regionalną. W dziele tym znajdują się też dzieła tematycznie nie związane z Siewierzem, ale napisane przez autorów wywodzących się z Ziemi Siewierskiej (np. L. Korusiewicz, F. Fornalczyk, W. Brońkowski) Do najstarszych dzieł, którymi możemy się poszczycić z ich posiadania należą m.in.
- Długosz J. - "Dziejów polskich ksiąg dwanaście", 1868 rok
- Olechowski J. - "Wiadomość o Xsięstwie Siewierskim", 1796 rok
- Baliński M., Lipiński T. - "Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana", 1844 rok
- Dzieduszycki M. - "Zbigniew Oleśnicki", 1853 - 1854 rok
- Hoszowski K. - "Żywot Andrzeja Zawiszy Trzebińskiego Biskupa Krakowskiego Krakowskiego Księcia Siewierskiego", 1861 rok
- Gloger Z. - "Geografia historyczna ziem dawnej Polski", 1900 rok
- Verdmon J. - "Krótka monografia wszystkich miast, miasteczek i osad w Królestwie Polskim" , 1902 rok
- Polaczkówna H. - "Szlachta na Siewierzu Biskupin w latach 1442 - 1790" 1913 rok
- Kantor - Mirski M. - " Z historii Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy", 1931-1936 rok
- "Katalog Kościołów i Duchowieństwa diecezji częstochowskiej na rok 1947", 1947 rok

Książki wydawane współcześnie, a dotyczące naszego regionu, zakupywane są przez Bibliotekę na bieżąco. Dużą pomocą przy zakupie cennych wydawnictw służy Bibliotece p. Edward Sołtysik, wybitny znawca regionu i autor wielu publikacji na ten temat. Zbiory regionalne znajdujące się w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu liczą ok. 400 tytułów i stanowią wielką dumę Biblioteki.

 

Z poważaniem,
MGBP - Zofia Kucharczyk

Źródłem wiedzy regionalnej w MGBP w Siewierzu są wydawnictwa w różnych postaciach: książki, czasopisma, nagrana audiowizualne oraz dokumenty życia społecznego (Dżs). Te ostatnie są szczególnie cennymi materiałami, gdyż przedstawiając informacje o aktualnych wydarzeniach z różnych dziedzin życia lokalnego, posiadają jednocześnie dużą wartość historyczno - źródłową dla przyszłych pokoleń badaczy regionu .
Termin dokumenty życia społecznego jest używany zamiennie z określeniami: druki i wydawnictwa ulotne, efemerydy, wydawnictwa i materiały nietradycyjne i niekonwencjonalne.

Dżs-y są odbiciem chwili, rejestrują drobne wyrażenia, które z czasem stają się niecodziennym źródłem informacji przy odtwarzaniu dziejów kulturalno- polityczno - społecznych naszego regionu. Dokumentu te, choć gromadzone z myślą o przyszłych pokoleniach, mają również ogromne znaczenie w bieżącej działalności informacyjnej Biblioteki. Dostarczają informacji o aktualnych wydarzeniach z rożnych dziedzin wiedzy, o istnieniu i profilu działania określonych instytucji i grup społecznych, o poziomie życia ludności, jej zainteresowaniach i ambicjach. Dżs-y są dokumentami różniącymi się od klasycznych materiałów bibliotecznych formą, postacią, szatą graficzną, a także treścią, która charakteryzuje się często krótką aktualnością.

MGBP w Siewierzu może się poszczycić bogatą i cenną kolekcją tych materiałów.
Da najczęściej gromadzonych w Bibliotece rodzajów dokumentów życia społecznego należą:
- wydawnictwa zwarte , broszury i inne dokumenty piśmiennicze ( np. Rejestr pomiarowy Osady Siewierz z 1873r)
- druki ulotne: afisze, plakaty , zaproszenia, dyplomy, pocztówki
- jednodniówki i druki okolicznościowe ( np. "Echa Siewierskie" od 1934r)
- niepublikowane referaty i komunikaty
- katalogi wystaw artystycznych
- sprawozdania z działalności jednostek gospodarczych, administracyjnych i innych
- statuty i regulaminy organizacji społecznych, zawodowych, naukowych
- kalendarze, druki reklamowe, obwieszczenia
- mapy, plany (np. plany pomiarowe Osady Siewierz z 1872r)
- zgięcia, albumy (np. wycinki prasowe)

Dżs-y udostępnia się prezencyjnie w czytelni, aczkolwiek poza Bibliotekę wypożyczane są rożnym instytucjom, które wykorzystują je przy organizowaniu różnorodnych imprez oświatowych i propagandowych.
W MGBP służą również jako eksponaty do wystaw.

Dokumenty życia społecznego wymagają opieki i troski i to w takim samym stopniu jak cenne rękopisy, stare druki czy zbiory graficzne.
MGBP w Siewierzu jest nie tylko swoistym centrum życia lokalnego, ale tez uniwersalną, powszechną i jedyna instytucją gromadzącą i udostępniającą w rożnej postaci wiedze o regionie

 

MGBP - Zofia   Kucharczyk

Dane MGBP wraz z filiami
(niektóre dane za 2004r.)

Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku - 3075

Udostępnienie zbiorów czytelnikom na zewnątrz - 110334
w tym książek - 107005
czasopism nieoprawnych - 3329

Udostępnienie prezencyjne zbiorów - 35796
w tym książek - 21372
czasopsim nieoprawnych - 14424

Liczba odwiedzin - 22816

Liczba udzielonych informacji - 22094

Liczba wypożyczeń ksiązki mówionej - 89 - 1182 kasety

Liczba wypożyczeń zbiorów specjalnych na zewnątrz - 281
na miejscu - 142

Działalność informacyjna biblioteki, w tym:

Informacja o regionie opiera się na warsztacie pracy, zawierającym:

  1. tradycyjny i komputerowy katalog zbiorów regionalnych "Severiana" (prawie 300 tytułów książek
  2. zbiory Dokumentów Życia Społeczeństwa z kartoteką 350 dokumentów w 10 działach
  3. bazy danych na CD - 13 szt.
  4. 95 tytułów czasopism
  5. zbiory czytelni ogólnej i kącików czytelnianych na filiach.

W tym roku do biblioteki przekazane zostały przez Urząd Miasta i Gminy Dokumenty, albumy i zdjęcia związane z działalnością "Ogniska pracy pozaszkolnej" w Siewierzu.

Odbiorcami informacji o regionie są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, nauczyciele, studenci różnych kierunków, w tym humanistycznych piszących prace dyplomowe związane z Siewierzem, mieszkańcy Siewierza i okolic a szczególnie członkowie byłego Towarzystwa Miłośników Ziemi Siewierskiej. Zgromadzone zbiory regionalne wykorzystywane są również do prowadzenia lekcji bibliotecznych, przygotowywania konkursów i spotkań o tematyce regionalnej. Stanowią źródło infonnacji dla utworzonej niedawno przez Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury - w Siewierzu IZBY TRADYCJI I KULTURY DAWNEJ

Informacja europejska

W bibliotece nie funkcjonuje formalny punkt wiedzy o Unii Europejskiej, ale zgromadzone zbiory biblioteczne o tematyce unijnej są umieszczone na wydzielonych i opisanych półkach w czytelni. Do dyspozycji czytelników są czasopisma, książki, CD-romy, mapy ścienne - Unia Europejska, katalog przedmiotowy kartkowy, komputerowy, codzienna prasa, plakaty, broszury, informatory, waluta EURO. Zbiory wykorzystywane są również do prowadzenia lekcji bibliotecznych.

Funkcjonowanie oddziałów książki mówionej.

Odział książki mówionej liczy obecnie 596 tytułów - 6893 kasety

W 2004r. zgromadzono 4 tytuły - 45 kaset na kwotę - 219,60 zł.

Liczba wypożyczeń wyniosła 89 tytułów - 1182 kasety

Liczba odwiedzin - 22

Liczba czytelników - 10

Pracownicy oddziału książki mówionej prowadzą stałą obsługę osoby niewidomej.

Formy pracy biblioteki kierowane do osób niepełnosprawnych

To przede wszystkim owocna i systematyczna współpraca z opiekunamii podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczegow Gołuchowicach. Biblioteka często zaprasza do siebie dzieci, dla którychprzygotowywane są bajki (Calineczka, Kopciuszek, Królewna Śnieżka),jasełka, lekcje, zajęcia plastyczne oraz projekcje filmów. Dzieci uczestnicząrównież w akcji głośnego czytania, często wypożyczają książki, czasopismaoraz bajki nagrane na kasety wideo, utrzymują stały kontakt z biblioteką.

Podczas spektakli, które przygotowuje dla dzieci Wolontariat Katolickiego Liceum Gimnazjum w Zawierciu, dzieci otrzymują słodycze lub paczki, zawierające niezbędne artykuły szkolne. Po każdym przedstawieniu, uruchamiają swoją wyobraźnię, wchodzą w rolę aktorów, czytelników, badaczy dzieła literackiego, rozwiązują zagadki, rebusy, biorą udział w różnego rodzaju konkursach.

Historia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. dr Leona Korusiewicza Biblioteka powstała w 1948 r., a w obecnej siedzibie funkcjonuje od listopada 1983 r. i obejmuje: wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci i młodzieży z kącikiem czytelniczym, czytelnię ogólną i oddział audiowizualny. Ponadto biblioteka w Siewierzu nadzoruje i koordynuje działalność trzech filii bibliotecznych w sołectwach: Żelisławice, Brudzowice i Wojkowice Kościelne. Zgromadzone w całej sieci 69,5 tys. woluminów książek tworzy strukturę księgozbioru o charakterze uniwersalnym. Ze zbiorów tych korzysta stale co 5-ty mieszkaniec gminy. Dzienna liczba udostępnień wynosi przeciętnie ok. 400 książek. Osiągane wskaźniki czytelnicze pozwalają Bibliotece zajmować od lat czołowe miejsce w rankingu bibliotek miejsko-gminnych Województwa Śląskiego. Do dyspozycji czytelników są również zbiory specjalne, w tym 596 tytułów "książek mówionych" oraz przeciętnie ok. 70 tytułów czasopism. Od 1992 r. działa Wypożyczalnia Kaset Wideo, której lista katalogowa zawiera 213 kaset z filmami. Biblioteka wiele uwagi poświęca służbie informacyjno-bibliograficznej, która wiąże się z pracą czytelni, kącików czytelnianych, z udostępnianiem księgozbioru podręcznego oraz udzielaniem informacji z różnych dziedzin wiedzy. Zaspokajając potrzeby lokalnego społeczeństwa w zakresie czytelnictwa powszechnego i edukacji, organizowane są również liczne imprezy czytelnicze: konkursy, lekcje biblioteczne, wystawy, spotkania autorskie oraz Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. W kronice Biblioteki znajdują się wpisy wielkich autorytetów literatury i nauki polskiej: J. Harasymowicza, prof. J. Miodka, H. i A. Gucwińskich, Wandy Chotomskiej, Joanny Papuzińskiej, Tadeusza Śliwiaka i innych. Wyjątkowym zainteresowaniem społeczeństwa cieszą się organizowane przez Bibliotekę imprezy o tematyce regionalnej, w ramach corocznie organizowanych Siewierskiej. Są to wystawy zbiorów regionalnych "Seweriana", konkursy, odczyty i sesje historyczne na temat zabytków i historii ziemi siewierskiej. W latach 90-tych Biblioteka rozpoczęła działalność wydawniczą, która zaowocowała wydaniem kilku pozycji książkowych, z których najważniejsze to: Stanisław Korusiewicz "Dzieje Księstwa Siewierskiego i Siewierza do roku 1900", "Echa Siewierskie: zbiór jedniodniówek wydanych w latach 1933-35 w Siewierzu", Jolanta Nowak-Wojdas: "Jakiś ślad" - tomik poezji. Biblioteka była również organizatorem i koordynatorem działań zakończonych opracowaniem i wydaniem w 1994 roku monografii Pt: "Siewierz, Czeladź, Koziegłowy: studia z dziejów Siewierza i Księstwa Siewierskiego". Biblioteka współpracuje m.in. z Urzędem Miasta i Gminy Siewierz, z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Siewierzu i Zawierciu, Wolontariatem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu, Prywatnym Muzeum w Ogrodzieńcu, przedszkolem i szkołami w Siewierzu i sołectwach. W 2004r. MGBP wydała Tomik Wierszy uczniów Zespołu Szkół w Siewierzu (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum).
ddd

      Cała Polska Czyta Dzieciom                 

Odsłon artykułów:
764811

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.